اردکان نگار

ما می‌گوییم تا شرک و کفـر هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستیم. امام خمینی (ره)

مهر 92
5 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
7 پست
اسفند 91
8 پست
بهمن 91
13 پست
دی 91
27 پست
آذر 91
30 پست
آبان 91
21 پست
مهر 91
23 پست
شهریور 91
25 پست
مرداد 91
27 پست
تیر 91
18 پست
خرداد 91
23 پست
اسفند 90
31 پست
بهمن 90
31 پست
دی 90
47 پست
آذر 90
31 پست
آبان 90
16 پست
مهر 90
42 پست
شهریور 90
30 پست
مرداد 90
2 پست